(foto) Casa de milioane a Episcopului Marchel, cel care a spus despre Maia Sandu că ar fi „păcătoasă”

Preasfinţi­tul (PS) Mar­chel, Epi­sco­pul de Bălţi şi Făleş­ti, pe nume­le său de mirean Nico­lae Mihăes­cu, locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne, la Bălţi. Imo­bi­lul de lux, cu două nive­lu­ri, a fost tre­cut, în aceas­tă vară, pe nume­le unui tânăr de doar 20 de ani, în urma sem­nă­rii unui con­tract de întreţi­ne­re pe via­ţă, scria Ziarul de Gardă în septembrie 2014.

Şi băi­a­tul, stu­dent la drept, dar şi mama aces­tu­ia, au refu­zat să spună sursei care este rela­ţia din­tre tânăr şi epi­sco­pul Mar­chel, cunos­cut pen­tru impli­ca­rea sa în mai mul­te scan­da­lu­ri cu iz poli­tic, fap­te pen­tru care este urmă­rit penal de către pro­cu­ro­ri.

(foto) Casa de milioane a Episcopului Marchel, cel care a spus despre Maia Sandu că ar fi „păcătoasă”
(Foto: Ziarul de Gardă)

Casa de lux a episcopului

PS Mar­chel duce o via­ţă îndes­tu­la­tă mate­ri­al, tră­ind într-un imo­bil de mili­oa­ne, cu două nive­lu­ri, aflat la mar­gi­nea or. Bălţi. Casa aces­tu­ia se află pe str. Dece­bal, într-o zonă unde sunt ridi­ca­te mai mul­te cas­te­le, care apa­rţin, în mare par­te, unor oame­ni de afa­ce­ri. Casa, vop­si­tă în gal­ben, este somp­tu­oa­să şi se asea­mă­nă la aspect cu o bise­ri­că fără cupo­le. La eta­jul doi, pe fereas­tră, poa­te fi obser­va­tă o cru­ce din lemn, iar în cur­te, prin­tre alte­le, o mică sta­tu­ie a domni­to­ru­lui Şte­fan cel Mare şi Sfânt. Gar­dul este din fier for­jat, la fel ca şi poar­ta, pe care sunt inscri­pţio­na­te ini­ţi­a­le­le „M M”, cel mai pro­ba­bil de la nume­le aces­tu­ia, Mar­chel Mihăes­cu. Cur­tea este plan­ta­tă cu iar­bă ver­de, iar la poar­tă a fost săpa­tă o fân­tâ­nă.

Pub

Veci­nii cunosc că în acest imo­bil de lux locu­ieş­te PS Mar­chel. „Dimi­nea­ţa, pe la 6-7, a ple­cat, cu maşi­na sa, în hai­ne­le de lucru”, ne spu­ne o doam­nă. „Nu prea vor­bim. Ne salu­tăm, cam atât. Nu ştiu cu cine mai tră­ieş­te în aceas­tă casă”, con­ti­nuă feme­ia. Un tânăr, care mun­cea la gar­dul unui imo­bil din zonă, ne-a ară­tat şi el casa PS, pre­ci­zând că îl vede pe aces­ta, la vola­nul unor maşi­ni scum­pe, prac­tic în fie­ca­re zi.

Episcopul cu dosar penal

Acti­vi­ta­tea poli­ti­că a PS Mar­chel este destul de vizi­bi­lă, susţi­nea Vlad Ghi­ţu, fost fcon­si­li­er muni­ci­pal în Bălţi din par­tea PLDM. „Apro­pi­e­rea părin­te­lui de PCRM este isto­ri­că. Îna­in­te de ale­ge­ri­le din 2009, el îndem­na oame­nii, des­chis, să vote­ze PCRM-ul. A fost tot tim­pul un păr­taş des­chis al PCRM-ului şi al pute­rii loca­le din Bălţi, care este una con­stant roşie”, spu­ne con­si­li­e­rul. „A fost rec­ti­fi­cat buge­tul muni­ci­pal, iar o linie de buget se refe­rea la alo­ca­rea a 100 de mii de lei pen­tru bise­ri­ca „Con­stan­tin şi Ele­na”, aco­lo unde slu­jeş­te părin­te­le Mar­chel, pen­tru repa­ra­ţii. Am între­bat ce e cu banii ăştia, din moment ce bise­ri­ca e sepa­ra­tă de stat, mai ales că ora­şul Bălţi are mul­te alte pro­ble­me, lega­te de oame­ni nevo­ia­şi, copii ai stră­zii. Dar, fără răs­puns. Cred că aceş­ti bani sunt un tri­but adus de către pute­rea comu­nis­tă pen­tru susţi­ne­rea guver­nă­rii loca­le de către Mar­chel”, cre­de Ghi­ţu.

Nume­le lui Nico­lae Mihăes­cu figu­rea­ză şi în cadrul unui dosar penal des­chis de către orga­ne­le de drept după ce aces­ta a par­ti­ci­pat, pe 5 iunie 2014, la Bălţi, la o întru­ni­re „de tai­nă” cu mai mulţi ”sta­ta­li­ş­ti”, inclu­siv baş­ca­nul găgă­uz, Miha­il For­mu­zal, şi lide­rul Par­ti­du­lui Patri­oţii Mol­do­vei, Miha­il Gar­buz. În cadrul ace­lei întru­ni­ri s-ar fi dis­cu­tat un plan de des­ta­bi­li­ză­re a situ­a­ţi­ei din R. Mol­do­va cu sco­pul de a schim­ba vec­to­rul extern. Vio­rel Mora­ri, actualul șef al Procuraturii Anticorupție, a spus că la acel dosar, care a fost des­chis pe fapt şi în care epi­sco­pul Mar­chel nu are încă un sta­tut, „se lucrea­ză”, fără a ne ofe­ri şi alte deta­lii.

Vedeți materialul integral aici.

UNIMEDIA amintește că, episcopul Marchel a declarat într-o conferință de presă că cei care o vor vota pe Maia Sandu vor fi părtași la păcatele politice ale fostei ministre a Educației.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub